Zapoznaj się z informacjami na temat zajęć

Zajęcia relaksacyjne metodą Sherborne

Ruch Rozwijający W Sherborne jest metodą niewerbalną: poprawia komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „język ciała i ruchu”. Ze względu na słaby rozwój mowy dzieci upośledzone umysłowo częściej niż zdrowe stosują
komunikację niewerbalną w wyrażaniu swoich myśli, potrzeb i uczuć. Ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają dzieci małe i osoby z
utrudnioną komunikacją werbalną. Jednakże podstawą porozumiewania się za pomocą „języka ruchów” jest świadomość własnego ciała. Obie umiejętności: orientacji we
własnym ciele i porozumiewania się niewerbalnego mogą być rozwijane u dzieci upośledzonych umysłowo za pośrednictwem tej metody.

Metoda W. Sherborne umożliwia dzieciom upośledzonym umysłowo zaspokoić także potrzeby psychiczne, jak potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę wzrostu i rozwoju,
potrzeby społeczne i poznawcze oraz bardzo dla nich ważną potrzebę ruchu. Ruch jest zabawą, która daje poczucie radości i dzielenia jej z innymi, co jest dla dzieci upośledzonych jedną z najważniejszych rzeczy. 
W metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne stosuje się trzy grupy ćwiczeń:
– ćwiczenia z „z”
– ćwiczenia „przeciw”
– ćwiczenia „razem”
oraz ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym („relaks”).